Inloggen

Algemene voorwaarden voor het online inkopen en het gebruiken van de website van ETXEONDO

Deze termen en servicevoorwaarden gelden voor www.etxeondo.com ("de website"). Ze zijn ook van toepassing op het gebruik van alle mogelijke informatie, documenten, grafisch materiaal, films, elementen, muziek en/of diensten van elk van de websites.

De website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door of namens ESTAMPACIONES ARTESANAS, SA, Polígono Laskibar, Local 1-1a., 20271, Irura, Gipuzkoa, Spanje, met belastingnummer A20087813 (“ETXEONDO”).

Door de plaatsing van een bestelling via deze website komt een koopovereenkomst tot stand tussen u (als consument) en ETXEONDO. Op die overeenkomst zijn deze algemene termen en voorwaarden van toepassing; met name de hierna vermelde algemene verkoopvoorwaarden.

Termen en voorwaarden voor het online inkopen en het gebruiken van de website

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

 1. bestellingen van producten via de website door consumenten in Europa; en
 2. het gebruik van alle gegevens, documenten, afbeeldingen, films, muziek of andere bijzonderheden en diensten van de website.

2. Bestellingen

2.1. Voorwaarden voor het plaatsen van bestellingen

Voor het plaatsen van een bestelling via de website:

 1. dient u minstens 16 jaar oud te zijn;
 2. dient u een consument te zijn, geen distributeur.

2.2. Plaatsing van de bestelling

Met de plaatsing van uw bestelling gaat u een verplichting aan zodra u aan het einde van het inkoopproces op de knop "Kopen" heeft geklikt. Door op "Kopen" te klikken bevestigt u uw bestelling bij ETXEONDO. Dit betekent dat u zich verplicht tot betaling van het bedrag dat is vermeld op het laatste scherm van het online aankoopproces. Zodra ETXEONDO uw bestelling heeft ontvangen kont er een automatische ontvangstbevestiging op het scherm, met vermelding van het ordernummer en uw aankoopgegevens. Op dat moment is de koopovereenkomst formeel tot stand gekomen.

Er wordt vervolgens een automatische bevestiging van de bestelling naar uw e-mailadres gestuurd; ditzelfde geldt ook wanneer u later uw bestelling wijzigt en de wijziging door ETXEONDO is geaccepteerd. ETXEONDO raadt u aan om een kopie uit te printen of te downloaden voor mogelijke latere raadpleging.

2.3. Voorwaarden voor de bestelling

De levering van alle via de website gedane bestellingen zal afhankelijk zijn van de beschikbaarheid. ETXEONDO behoudt zich het recht voor om uw bestelling niet te accepteren of om deze na de automatische bevestiging te annuleren in (onder andere) de hieronder genoemde volgende gevallen; ETXEONDO zal daarbij zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor schade, nadeel of kosten (alle gedane betalingen zullen worden teruggestort):

 1. Als het product niet beschikbaar/niet op voorraad is.
 2. Als uw factuurinformatie niet correct of niet verifieerbaar is.
 3. Als uw bestelling door de beveiligingssystemen van ETXEONDO wordt aangemerkt als ongebruikelijk of fraudegevoelig.
 4. Als u jonger bent dan 16 jaar.
 5. Als u distributeur bent.
 6. Als er sprake is van een duidelijke vergissing in de aangeboden prijs.
 7. Als ETXEONDO de bestelling niet kon leveren op het opgegeven adres.
 8. Als er sprake is van een kennelijke fout in de spelling of prijsaanduiding, of van andere vergissingen in de op de website geboden informatie.

Bovendien houdt ETXEONDO zich het recht voor tot weigering van massale bestellingen verricht door geautomatiseerde systemen (bots of scripts), die een belemmering vormen voor de mogelijkheid van andere gebruikers om toegang te krijgen tot onze aanbiedingen en producten.

2.4. Controle van de gegevens

Wanneer u bij ETXEONDO uw bestelling plaatst, kan ETXEONDO, alvorens de order te verwerken, een aantal controles uitvoeren. Deze controles kunnen onder andere zijn gericht op het natrekken van uw adres en uw kredietwaardigheid en op de bestrijding van fraude. Met betrekking tot dit laatste: ETXEONDO verricht gedeeltelijk automatische controles van alle aankopen, ter identificatie van ongebruikelijke of verdachte transacties of transacties die mogelijk zouden kunnen worden aangemerkt als fraude. Bij vermoedens van fraude op de website zal nader onderzoek volgen en indien nodig zullen gerechtelijke stappen worden genomen.

3. Kwaliteit en onderhoud van de producten

Het is mogelijk dat zich kleine verschillen voordoen in de kleur of andere kenmerken van de producten, die te wijten zijn aan de digitalisering van de afbeeldingen, de gebruikte weergavetechnologie of andere mogelijke technische oorzaken. ETXEONDO zal voor dergelijke variaties of afwijkingen niet aansprakelijk zijn.

ETXEONDO adviseert om aandacht besteden aan de wasvoorschriften en aanwijzingen voor onderhoud, die zijn afgedrukt op de etiketten van de producten. ETXEONDO zal niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade ten gevolge van onjuiste omgang met de producten of elke mogelijke handeling in strijd met de aanwijzingen.

4. Prijs

Hoewel ETXEONDO al het mogelijke doet om ervoor te zorgen dat alle gegevens, beschrijvingen en prijzen die zijn weergegeven op de website correct zijn, kunnen zich fouten voordoen. Indien ETXEONDO vaststelt dat er een fout is opgetreden in de prijsvermelding van een product dat u hebt besteld, zal ETXEONDO u zo spoedig mogelijk van de fout op de hoogte brengen en u de mogelijkheid bieden om uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs, of om deze te annuleren. Als ETXEONDO niet in staat is contact met u op te nemen, zal de bestelling worden afgehandeld als geannuleerd. Indien u annuleert maar de producten reeds betaald heeft, ontvangt u het volledige betaalde bedrag terug. De prijzen zijn wanneer van toepassing inclusief BTW. De verzendkosten worden apart aangerekend.

5. Betaling

Na ontvangst van uw bestelling zal ETXEONDO voorafgaande aan de bevestiging een standaardcontrole uitvoeren van uw betaalkaart, om zich ervan te verzekeren dat er voldoende saldo beschikbaar is voor de beoogde transactie. De producten zullen niet eerder worden verzonden dan nadat deze ter bevestiging vereiste controle verricht is. Zodra de betalingsopdracht is verwerkt zal het bedrag van uw betaalkaart worden afgeboekt.

6. Versturing en leverantie

6.1. Leverantie

Leveringen worden gedaan van maandag t/m vrijdag. ETXEONDO zal op bepaalde feestdagen bestellingen niet kunnen leveren. ETXEONDO kan uitsluitend bestellingen versturen naar afleveringsadressen van huizen of kantoren in een van de landen die zijn vermeld op de landenlijst op de website.

6.2. Afzonderlijke levering

Voor zover mogelijk zal ETXEONDO altijd proberen om alle bestelde producten samen af te leveren. ETXEONDO behoudt zich het recht voor om de levering van uw bestellingen te splitsen.

6.3. Controle bij aflevering

Controleer bij aflevering of het pakket niet beschadigd is. Accepteer de leverantie niet als u vaststelt dat de producten beschadigd zijn.

6.4. Verzendkosten

De tarieven voor de verzendkosten kunnen aan wijziging onderhevig zijn en zullen worden vermeld in de samenvatting van uw bestelling. Nadat de bestelling formeel is bevestigd zullen deze tarieven blijven gehandhaafd.

Het kan zijn dat gratis verzending geboden wordt.

7. Teruggaven en annuleringen

7.1. Annulering van uw bestelling vóór de levering van het product

Na de formele bevestiging van de aankoop kan de bestelling niet meer worden geannuleerd. Nochtans kunt u in overeenstemming met de geldende wetgeving gebruik maken van uw herroepingsrecht middels een e-mail naar [info@etxeondo.com].

7.2. Retourzendingen na levering. Producten met gebreken

Indien de producten bij aflevering gebreken vertonen of niet overeenkomen met uw bestelling heeft u het recht om het geleverde terug te zenden. U beschikt hiertoe over 2 maanden na het aantreffen van het defect. Dit is onverminderd uw wettelijke rechten. Indien uw klacht gegrond is, krijgt u de aankoopprijs en de verzendkosten terugbetaald. Voor meer informatie over hoe u het bestelde kunt terugsturen kunt u de help-sectie van de website raadplegen.

7.3. Uitoefening van het herroepingsrecht

Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met de producten die u besteld heeft, kunt u de geleverde waren, zonder opgave van redenen, binnen 30 kalenderdagen terugsturen, op voorwaarde dat ze niet gewassen en op geen enkele wijze in gebruik geweest zijn.

Producten waaraan iets veranderd is - verzegelde producten met geluids- of video-opnames of verzegelde computerprogramma's of audiovisuele producten waarvan het zegel verbroken is - kunnen niet worden teruggestuurd.

Wanneer u ETXEONDO ervan verwittigt dat u een product wilt terugsturen, zal ETXEONDO alle betaalde bedragen, met inbegrip van de verzendkosten (met uitzondering van eventuele meerkosten die werden gemaakt als gevolg van uw keuze voor een andere dan de goedkoopste door ons aangeboden standaardlevering, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toelaat), terugstorten, in elk geval binnen een termijn van uiterlijk 15 dagen vanaf de datum waarop u ETXEONDO in kennis stelt van uw beslissing om gebruik te maken van uw herroepingsrecht. ETXEONDO kan de terugbetaling opschorten, hetzij totdat de producten terug ontvangen zijn, hetzij totdat aan ETXEONDO is aangetoond dat de terugsturing is verricht, al naar gelang hetgeen zich het eerste voordoet.

7.4. Producten ruilen

Producten kunnen niet worden geruild, maar u heeft de mogelijkheid het gekochte product terug te sturen. Om het product in een andere kleur of maat te kunnen krijgen dient u op de website een nieuwe bestelling te plaatsen.ç

7.5. Informatie over de terugbetaling

De wijze van terugbetaling is afhankelijk van hoe de betaling van het product verricht werd. Indien u de betaling verrichtte via een bankoverschrijving dient u dit aan de klantenservice te vermelden wanneer u het product terugstuurt, zodat het bedrag rechtstreeks kan worden teruggestort op uw rekening. U ontvangt de terugbetaling zodra het product is geretourneerd en de terugzending is verwerkt.

Indien de retourzending plaatsheeft om andere redenen dan wegens gebreken of het niet in overeenstemming zijn met de gedane bestelling, dient u de verzendkosten voor de retourzending zelf te betalen.

Voor meer informatie over hoe een product kan worden teruggezonden en over de termijnen van terugbetaling door ETXEONDO kunt u gebruikmaken van het e-mailadres info@etxeondo.com. Leest u aandachtig de informatie in de hulp-sectie en volg nauwkeurig de aanwijzingen om onnodige vertraging te voorkomen.

8. Aansprakelijkheid

Als ETXEONDO handelt in strijd met deze voorwaarden, aanvaardt zij de aansprakelijkheid voor mogelijk verlies, schade of nadeel ontstaan als voorzienbaar gevolg van de niet-naleving van deze algemene voorwaarden of de door ETXEONDO begane nalatigheid. Verlies of schade geldt als voorzienbaar als deze een duidelijk gevolg is van de wanprestatie van ETXEONDO of indien deze als zodanig door u en ETXEONDO werd voorzien op het moment van formalisering van de koopovereenkomst, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

Hoewel ETXEONDO de website met zorg heeft samengesteld kunnen zich in de informatie, teksten, documenten, afbeeldingen, films, muziek en diensten op de site fouten, onnauwkeurigheden of onvolkomenheden voordoen. ETXEONDO blijft gevrijwaard van elke aansprakelijkheid voor enige schade of nadeel ten gevolge van het gebruik of (of de onmogelijkheid van gebruik) van de website, inbegrepen schade door virussen of ander vanuit technologisch oogpunt schadelijk materiaal dat uw computeruitrusting zou kunnen infecteren of uw programma's, gegevens of andere materiaal van uw eigendom zou kunnen beschadigen door gebruik van de website of downloaden van enige inhoud daarvan, of indien er onnauwkeurigheden of onvolkomenheden voorkomen op de website. Hoewel we gebruikmaken van gecodeerde beveiligingssoftware, kan de veiligheid van via Internet of e-mail verstuurde informatie of betalingen niet worden gegarandeerd. ETXEONDO zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade of nadeel geleden ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatie.

Indien u schade of nadeel heeft geleden ten gevolge van activiteiten van ETXEONDO in verband met de aankoop van onze producten via de website, zal de aansprakelijkheid van ETXEONDO beperkt blijven tot:

 1. schade en nadeel aan producten van ETXEONDO of aan ander materiaal;
 2. redelijke en aantoonbare kosten die werden gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en het nadeel, in overeenstemming met het gestelde sub a);
 3. redelijke en aantoonbare kosten die werden gemaakt ter voorkoming of beperking van schade en nadeel, in overeenstemming met het gestelde sub a).

De maximale vergoeding van de schade en het nadeel als boven vermeld wordt (voor zover van toepassing) gesteld op het bedrag van de aankoopprijs van de getroffen producten, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

ETXEONDO zal niet aansprakelijk zijn voor schade en nadeel van een derde die voortvloeit uit het gebruik van een van haar producten. ETXEONDO zal niet aansprakelijk zijn voor schade en nadeel geleden door u ten gevolge van het gebruik van een van haar producten.

Niets van hetgeen is vermeld in deze algemene voorwaarden houdt uitsluiting of beperking in van de aansprakelijkheid van ETXEONDO voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude of een bedrieglijke verklaring van haar zijde, noch van enige andere aansprakelijkheid die volgens de Spaanse wet niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, sluit ETXEONDO alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere bepalingen die van toepassing zouden kunnen zijn op de website of elke mogelijke expliciete of impliciete inhoud daarvan uit.

Merk op dat ETXEONDO de website uitsluitend heeft bedoeld voor huishoudelijk en particulier gebruik. U gaat ermee akkoord de website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid tegenover u voor gederfde inkomsten, verlies van zakelijke activiteiten, onderbreking van verkoop of verlies van handelsmogelijkheden.

9. Intellectuele eigendomsrechten

ETXEONDO is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van de website en van al het daarop gepubliceerde materiaal. Alle inhoud wereldwijd beschermd door auteursrechten. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U kunt een kopie afdrukken of uittreksels van elke page van de website afdrukken enkel en alleen wanneer dit is vereist voor het plaatsen van een bestelling bij ETXEONDO of om gebruik te kunnen maken van de website voor het doen van aankopen.

U mag geen enkele wijziging aanbrengen op papier, noch in de digitale kopieën van elk mogelijk materiaal dat u heeft afgedrukt of gedownload, noch gebruikmaken van enige afbeelding, foto, video of audiofragment, nog van enige mogelijke grafiek, onafhankelijk en los van de daarbij behorende tekst.

De eigendom van ETXEONDO van de inhoud van de website moet te allen tijde worden erkend.

Het is niet toegestaan ​​gebruik te maken van de inhoud van de website voor handelsdoeleinden zonder de desbetreffende toestemming van ETXEONDO.

Indien u een willekeurig deel van de website uitprint, kopieert of downloadt en de onderhavige algemene voorwaarden niet naleeft, komt daarmee onmiddellijk een einde aan uw recht om gebruik te naken van de website en dient u indien daartoe door ons verzocht alle door u van het materiaal gemaakte kopieën terug te geven of te vernietigen.

10. Beschikbaarheid van de website

ETXEONDO garandeert niet dat de website of de inhoud daarvan altijd en ononderbroken beschikbaar zal zijn. De toestemming tot toegang tot de site wordt verleend op tijdelijke grondslag. ETXEONDO kan het geheel of een deel van de website opschorten, verwijderen, onderbreken of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. ETXEONDO zal zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid als om welke reden dan ook de website op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

11. Uw account en wachtwoord

Als u kiest voor registratie op de website moet u ervoor zorgen dat uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim blijven en niet aan derden bekend worden gemaakt.

ETXEONDO heeft het recht om iedere identificatiecode of wachtwoord van een gebruiker, of deze nu door de gebruiker zelf is gekozen danwel door ETXEONDO is toegewezen, te annuleren wanneer u naar het billijk oordeel van ETXEONDO een van de bepalingen van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden overtreden heeft.

Indien u weet of vermoedt dat iemand anders dan uzelf bekend is met uw gebruikersnaam of wachtwoord dient u daarvan bericht te doen aan de klantenservice van ESTAMPACIONES ARTESANAS, SA, Polígono Laskibar, Local 1-1a, 20271, Irura, Gipuzkoa, Spanje, met belastingnummer A20087813, of hier te klikken.

12. Wijziging van de Algemene Voorwaarden.

ETXEONDO kan deze voorwaarden bij gelegenheid herzien. Bij het bestellen van producten zijn de op dat moment geldende algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen u en ETXEONDO.

ETXEONDO zal u informeren wanneer deze algemene voorwaarden worden herzien middels een bericht betreffende de veranderingen met vermelding van de datum van ingang daarvan aan de bovenkant van deze webpage.

13. Andere belangrijke voorwaarden

 1. ETXEONDO kan haar rechten en plichten uit hoofde van een contract overdragen aan elke mogelijke andere organisatie, maar dit heeft geen gevolgen voor onze rechten of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden.
 2. U mag uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden uitsluitend overdragen indien u daartoe van ETXEONDO schriftelijke toestemming heeft gekregen.
 3. Elk lid van deze algemene voorwaarden zal onafhankelijk van toepassing zijn. Indien een rechter of bevoegde autoriteit besluit dat een van de leden van de overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is, blijven de overige termen en voorwaarden onverminderd van kracht.

Indien ETXEONDO een van de verplichtingen onder deze voorwaarden niet afdwingt of geen gebruik maakt van haar rechten tegenover u, of indien zij met gebruikmaking van die rechten wacht, betekent dat niet dat zij daarmee afstand doet van haar rechten tegenover u, noch dat u niet gehouden bent tot naleving van uw verplichtingen. Indien ETXEONDO afstand doet van haar rechten in geval van wanprestatie van uw zijde, zal zij dit alleen schriftelijk doen en zal dit niet betekenen dat zij daarmee ook afziet van haar rechten bij mogelijke latere tekortkomingen van uw zijde.

14. Toepasbaar recht

Deze algemene voorwaarden en alle uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen, met inbegrip van geschillen betreffende de geldigheid daarvan of voortvloeiende uit het gebruik van de website of uit elke mogelijke aankoop via de website, vallen onder Spaans recht.